eJurnal & Artikel

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-b5IhDbD7ziU%2FVGmsytnwBuI%2FAAAAAAAABIs%2FenICWhotFF0%2Fs1600%2FOAlogo.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*


Kejururawatan | Sains Kesihatan | Sains | Psikologi | Sukan | Agama & Kemanusiaan | Pelancongan & Perhotelan | Statistik & Matematik |Pengurusan | Pengurusan Perniagaan | Perundangan | Perakaunan | Komunikasi dan Pengajian Media | Sains Komputer & Teknologi Maklumat | Pengurusan Maklumat | Bahasa | Teknologi | Alam Sekitar | Kesenian | Pendidikan | Umum 


Kejururawatan & Sains Kesihatan


Undang-undang
CLJ Law ~ Kes


Sukan


Sains


Psikologi


Keagamaan
eSYARIAH - Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

Kemanusiaan


Pelancongan & Perhotelan


Statistik & Matematik

Pengurusan 


Pengurusan Perniagaan
Journal of Internet Business


Perakaunan & Kewangan
Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance


Komunikasi dan Pengajian Media


Sains Komputer & Teknologi Maklumat
Electronic Journal of Information System Evaluation

Pengurusan Maklumat
Australia Library of Information Association (Australian Academic & Research Librari 

Bahasa


Teknologi


Alam Sekitar


Seni
Wacana Seni ~ e-Jurnal
WuuhuuOnline.com ~ e-Majalah


Pendidikan


Umum